انواع عملگر ها در جاوا و اولویت آنها در عبارت های ترکیبی

 

عملگر ها

نماد هایی برای هستند که اعمال خاصی را انجام می دهند.

به عنوان مثال نماد + عملگری است که عمل جمع را انجام می دهد.برای دستکاری داده‌ها و ترکیب آن‌ها با هم از عملگر استفاده می شود.

عملگر ها در جاوا انواع متفاوتی دارند:

عملگر های محاسباتی

عملگر های رابطه ایی

عملگر های منطقی

عملگر های ترکیبی

عملگر های محاسباتی

برای انجام محاسبات مورد استفاده قرار می گیرند.

عملگر های +, -, /, و * به ترتیب اعمال جمع تفریق تقسیم و ضرب را انجام می دهد.

عملگر ٪ دو عدد صحیح را بر هم تقسیم می‌کند باقیمانده تقسیم را بر می گرداند.

عملگر افزایش (increment) یک واحد به مقدار عملوندش اضافه می‌کند و نتیجه در همان عملوند قرار می گیرد.

عملگر کاهش (decrement) یک واحد از مقدار عملوندش کاهش می‌دهد و نتیجه در همان عملوند قرار می گیرد.

 

 عملگر های محاسباتی

 

عملگر = + / * % ++ --
نام تفریق جمع تقسیم ضرب باقیمانده تقسیم افزایش کاهش
مثال x = y x + y x / y x * y x % y x++ or ++y x-- or --x

عبارات محاسباتی چیست ؟

ترکیبی از متغیر ها ثوابت و عملگر ها است.چند نمومه از عبارات محاسباتی:

 

x + y / 2 * 5 + m
x * y / m + 2
x / 2
(m + n) * 2 + ++x

 

چند مثال:

 

int x, y = 10;
x = y++;


در اینجا مقدار اولیه y برابر با ۱۰ است. با استفاده از عملگر انتساب ( = ) مقدار y++ را به x انتساب می دهیم.این عمل باعث می‌شود ابتدا مقدار جاری y به x نسبت داده بشه بعد از آن مقدار y یک واحد به آن اضافه شود. مقدار x پس از انجام کد ۱۰ و مقدار y برابر ۱۱ می شود.

اما در مثال بعدی مقدار y که یک واحد به آن اضافه می‌شود به x نسبت داده می‌شود

 

int x, y = 10;
x = ++y;

 

در اینجا مقدار x برابر با y+1 می شود. یعنی قبل از عمل انتساب یک واحد به y اضافه می‌شود و بعد مقدار جدید y به x انتساب داده می شود.

 

عملگر های رابطه ایی

برای مقایسه عملوند ها استفاده می‌شود که عملوند های مقایسه ایی هم خوانده می شوند.

اعمالی مثل تساوی دو مقدار کوچک‌تر بزرگ‌تر بودن نا مساوی و غیره توسط این عملگر ها انجام می شود.

 

عملگر های رابطه ایی

عملگر < <= > >= != = ==
نام کوچکتر کوچکتر یل مساوی بزرگتر بزرگتر یا مساوی نامساوی انتساب تساوی
مثال x< y x <= y x > y x >= y x != y x = y x == y

عملگر های منطقی

بر روی عبارات منطقی که دارای ارزش درستی یا نادرستی است عمل می کند.

 

عبارات منطقی چیست ؟

عبارات منطقی دارای دو ارزش درستی یا نادرستی است. ارزش درستی با true و ارزش نادرستی با false نشان داده می شود.این عبارات از عملگرها و عملوند ها تشکیل شده‌اند و true یا false بر می گردانند.

به مثال زیر توجه کنید:

 

int x = 5, y = 20, m = 10;
boolean result;
result = (y > x) && (x <= m);

 

مقدار متغیر result با انجام محاسبات (y > x) و (x <= m) که هر دو ارزش درستی دارند (با توجه به مقدار هایشان و حساب کتاب ساده) برابر با true است.

عملگر && تعیین می‌کند که هر دو عبارت باید ارزش درستی داشته باشند تا جواب مجموع نیز ارزش درستی داشته باشد. بنابراین با false بودن یکی از عبارات در این حالت کل مجموعه ارزش نا درستی پیدا می کند.

 

عملگر های منطقی

عملگر ! && ||
نام not and or
مثال !x x > y && m < p x > y || m < p

عملگر های بیتی

این عملگر ها بر روی بیت‌ها عمل می کنند. می‌دانید که بیت‌ها یا صفر هستند یا یک.

عملگر های بیتی

عملگر & | ^
نام and or xor
مثال x & y x | y x ^ y

 

نتیجه عملگر & زمانی ۱ است که هر دو بیت یک باشند در بقیه حالات صفر است.

نتیجه عملگر | زمانی صفر است که هر دو عملوند صفر باشند در بقیه حالت‌ها یک است.

نتیجه عملگر ^ زمانی یک است که یکی از بیت‌ها یک و دیگری صفر باشد و در بقیه حالات صفر است.

 

عملگر های ترکیبی

عملگر هایی که تا کنون بررسی شدند می‌توانند با هم ترکیب شوند و عملگر های جدیدی به نام عملگر های ترکیبی به وجود بیاورند.

 

معادل += -= *= /= %=
نام انتساب انتساب تفریق انتساب ضرب انتساب تقسیم انتساب باقیمانده تقسیم
مثال x += y x -+ y x *= y x /= y x %= y
مثال x = x + y x = x - y x = x * y x = x / y x = x% y

 

عملگر ? یا عملگر شرطی

نام این عملگر عملگر شرطی است.

عباراتی را ارزیابی می‌کند و بر اساس آن مقداری را در متغییر قرار می دهد.

 

Variable = expression 1 ? expression 2 : expression 3

 

عبارت ۱ ارزیابی می‌شود و چنانچه ارزش درستی داشته باشد حاصل عبارت ۲ در متغیر قرار میگیرد وگرنه حاصل عبارت ۳ در متغییر قرار می گیرد.

مثال

 

int x, y;
x = 5;
y = x > 1 ? x * 2 : x *3;

 

مقدار y برابر با ۱۰ می شود.

 

می توانید انتشار قسمت ها جدید آموزش برنامه نویسی و به روز رسانی های جدید سایت را از کانال تلگرام ما دنبال کنید  و یا از قسمت انتهایی سایت ، آدرس it3du را در سایر شبکه های اجتماعی پیدا کنید

 

منبع: it3du