چگونه با استفاده از ماوس در جاوا خط رسم کنم

 

با استفاده از این سورس کد می تونین روی فریم ایجاد شده یک رویداد ماوس قرار بدین که مختصات ماوس رو فریم را مشخص کند و خط را برای شما رسم کند

 

public class DrawLineByMouseEvent extends JFrame {
	Line2D line = new Line2D.Double();
	
	Point p1, p2;
	
	boolean draggable = false;
	
	public DrawLineByMouseEvent() {
		setTitle("Draw Line By Mouse Event");
		setSize(800,600);
		setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		setUndecorated(true);
		setLocationRelativeTo(null);
		
		addMouseListener(new MouseAdapter() {
			public void mousePressed(MouseEvent e){
				p1 = new Point(e.getPoint());
				draggable = true;
			}
			
			public void mouseReleased(MouseEvent e){
				draggable = false;
				System.out.println("p1 : (" + p1.getX() +","+p1.getY() + ") & p2 : (" + p2.getX()+","+p2.getY()+")");
			}
			
		});
		
		addMouseMotionListener(new MouseAdapter() {
			public void mouseDragged(MouseEvent e){
				if(draggable) {
					p2 = new Point(e.getPoint());
					line = new Line2D.Double(p1, p2);
					repaint();
				}
			}
		});
		
	}
	
	public void paint(Graphics g) {
		super.paint(g);
		Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
		
		if(line != null) {
			g2d.draw(line);
		}
		
		
	}
	public static void main(String[] args) {
		new DrawLineByMouseEvent().setVisible(true);
	}
}

 

 

می توانید انتشار قسمت ها جدید آموزش برنامه نویسی و به روز رسانی های جدید سایت را از کانال تلگرام ما دنبال کنید  و یا از قسمت انتهایی سایت ، آدرس it3du را در سایر شبکه های اجتماعی پیدا کنید

 

منبع: it3du