قدر مطلق گرفتن از یک عدد در PHP

 

این متد مقدار مثبت یک عدد را بر میگرداند. اگر عدد پاس داده شده به این متد اعشاری (float) باشد همان عدد اعشاری برگردانده می شود در غیر اینصورت عدد صحیح است. مثال زیر را ببینید

 

echo abs(6.7) . "
"; echo abs(-6.7) . "
"; echo abs(-3) . "
"; echo abs(3);

 

خروجی کد بالا به صورت زیر می باشد

 

6.7
6.7
3
3

 

 

منبع: it3du.ir