حلقه while در زبان برنامه نویسی PHP

در PHP چهار ساختار حلقه ایی وجود دارد که از آنها برای اجرای چند باره یک بلاک کد استفاده می شود. در این مقاله به بررسی حلقه while می پردازیم

حلقه while تنها زمانی اجرا می شود که شرط آن ارزش درستی داشته باشد و اجرای آن تا زمانی ادامه پیدا می کند که که شرط صحیح باشد. شرط حلقه while در ابتدای هر بار تکرار بررسی می شود

مثال زیر را ببینید

$num = 0;

while ($num < 5) {
    echo $num++;
}

 کد بالا متغیری به نام num را ایجاد می کند و مقدار اولیه 0 را به آن می دهد. زمانی که به حلقه while می رسد شرط حلقه را بررسی می کند. شرط حلقه برابر است با کوچکتر بودن متغیر num از 5. بنابراین چون در ابتدای کار مقدار 0 را دارد دستورات موجود در بدنه حلقه اجرا می شود. در هربار اجرای دستورات بدنه while مقدار num یک واحد پس از چاپ افزایش می یابد و زمانی که مقدار num به 5 رسید  چون شرط حلقه ارزش نادرستی دارد از حلقه بیرون می آید.

شکل کلی دستور while به صورت زیر می باشد

while (condition) {
    // statements
}

 

همانطور که گفته شد condition شرط حلقه که برای اجرای دستورات باید true باشد و statements دستورات موجود در بدنه حلقه که در صورت درست بودن شرط حلقه باید اجرا شوند.

مثال زیر را در نظر بگیرید

فرض کنید آرایه ایی از اعداد صحیح داریم. میخواهیم بدانیم در این آرایه عدد n وجود دارد یا خیر. برای این کار از حلقه while استفاده می کنیم

 

$n = 0;
$arr = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10];
$result = 0;
$i = 0;

while ($i < 10) {
	if ($arr[$i] == $n) {
		$result = 1;
		break;
	} else {
		$i++;
	}
}


if($result) {
	echo "$n exist in array";
} else {
	echo "$n not exist in array";
}

 متغیر n مقدار مورد نظر برای جستجو می باشد

متغیر arr آرایه ایی از اعداد صحیح می باشد

متغیر i اندیس آرایه می باشد که در هر بار اجرای while یک واحد به آن اضافه می شود

متغیر result که مقدار اولیه 0 را دارد و اگر مقدار n در آرایه موجود باشد مقدار آن به 1 تغییر می کند و به این معنا است که مقدار مورد نظر در آرایه وجود دارد

شرط حلقه کوچکتر بودن متغیر i که اندیس آرایه می باشد است که i باید از تعداد خانه های آرایه کوچکتر باشد. به دلیل پیچیده نشدن کد ما مقدار 10 را قرار دادیم ولی می توان شرط حلقه را به صورت زیر تغییر داد تا در صورت کم یا زیاد شدن تعداد خانه های آرایه کد با اررو مواجه نشود.

while ($i < count($arr)) {
    ...
    ...
}

 متد count در php سایز آرایه را بر میگرداند

منبع: it3du.ir