مفهوم Mapping یا نگاشت در شبکه

در بسیاری از متون تخصصی کامپیوتر با کلمه نگاشت (Mapping) مواجه می شوید. اما معنای واقعی این کلمه چیست؟ درواقع کلمه نگاشت بیشتر مفهوم ریاضی دارد.

ابتدا تعریف ریاضی نگاشت را بررسی کنیم.

در ریاضیات اگر به ازای هریک از اعضای یک مجموعه، تنها یک عضو در مجموعه ای دیگر وجود داشته باشد می گوییم نگاشتی از مجموعه اول به مجموعه دوم وجود دارد. به عبارت دیگر به ازای هر عنصر x در یک مجموعه تنها یک عنصر به نام f(x) در مجموعه ای دیگر وجود دارد.

مثالی از نگاشت در شبکه

IPv4 و IPv6 دو نسخه از IP هستند که مسلما این دو نسخه از هم متفاوت اند. با این حال می توان با استفاده از آدرس های نگاشت شده IPv4 (IPv4 Mapped Addresses) تناظری میان آدرس های IPv4 و IPv6 برقرار کرد.

در این جا منظور از “ایجاد تناظر میان آدرس های IPv6 و IPv4 با استفاده از آدرس های نگاشت شده IPv4 “ وجود دو مجموعه است که یکی حاوی آدرس های IPv6 و دیگری حاوی آدرس های IPv4 است و به ازای هر آدرس IPv6 تنها یک آدرس IPv4 در مجموعه دوم وجود دارد.

 

منبع : برنامه نویسی سوکت های TCP/IP در C انتشارات کیان رایانه