ویژگی هایی که باعث موفقیت شما در زندگی خواهند بود

  1. آنها کار های معنی دار انجام میدهند
  2. آنها به اندازه کافی میخوابند
  3. آنها دوره های مشخصی از استراحت و تجدید قوا را میگذرانند
  4. آنها کارهایی انجام می دهند که باعث می شود کاملا شارژ باقی بمانند
  5. آنها به خوبی غذا میخورند
  6. آنها به طور منظم ورزش میکنند
  7. آنها گاهی به تمرین میپردازند
  8. آنها پیوسته در حال یادگیری هستند

به نظر شما افراد پر انرژی چه ویژگی هایی دیگری می توانند داشته باشند؟

اگر شما یک فرد پر انرژی هستید و عادت های خوبتان باعث پیشرفتتان شده است از قسمت دیدگاه ها با دیگران به اشتراک بگذراید