حالات مختلف شرط ها در PHP

در یک فایل PHP می توان کد های PHP و HTML را ادغام کرد و حالت های شرطی مختلف با دستورات مختلف را ترکیب کرد.

تکه کد زیر را در نظر بگیرید. کد زیر خروجی را با استفاده از echo نمیکنیم.

 

if ($x == 1) {
    

Value of x == 1

} else {

Value of x is != 1

}

همان طور که می بینید با قرار دادن تگ  php?> در فایلی که با پسوند php است، مفسر PHP تنها به تفسیر آن بخش هایی از فایل که دارای تگ PHP هستند می کند و بقیه قسمت ها HTML در نظر گرفته می شود.

همچنین برای خواناتر شدن کدهای php که با html ادغام شده اند مخصوصا در فایل های بزرگ استفاده از ساختار جایگزین مناسب تر است. چراکه تشخیص بین کد PHP و محتوای HTML که قرار است روی صفحه وب ظاهر شود را ساده تر می نماید.

if ($x == 1):
    

Value of x is == 1

else:

Value of x is != 1

endif;

 

 

منبع: it3du.ir