عملگر سه تایی یا Ternary Operator در PHP

 علاوه بر دستورات if و switch ، یک عملگر سه تایی هم درPHP  وجود دارد که شبیه یک عبارت شرطی if/else عمل می کند. این عملگر سه عبارت را قبول می کند که اگر عبارت اول true ارزیابی شود عبارت دوم به عنوان جواب برگردانده می شود، اما اگر false باشد، عبارت سوم به عنوان پاسخ بر می گردد:

 

$y = ($x == 1) ? 1 : 2;

در عبارت بالا یک if/else  به صورت عملگر سه تایی نوشته شده است که در متغییر $y یا مقدار 1 قرار می گیرد یا مقدار 2. بنابراین کد بالا مختصر شده کد زیر است:

 

$x = 1;
$y = 0;
if ($x == 1) {
   $y = 1;
} else {
   $y = 2;
}

درPHP  این عملگر را نمی توان به شکل یک عبارت استفاده کرد و حتما باید به صورت دستورات استفاده شود.

در برنامه نویسی، اصطلاح عبارت یا Expression به کدی اطلاق می شود که معادل یک مقدار عددی یا رشته ای باشد. در صورتی که دستور یا Statement بخشی از کد برنامه است که با کارکتر نقطه ویرگول (;) یا آکولاد { خاتمه می یابد.

 

منبع: it3du.ir