عملگر های NOT،‌ AND و OR در عبارت شرطی WHERE در SQL

 عبارت شرطی WHERE می تواند ترکیبی از عملگر های AND، OR و یا NOT باشد.

عملگر های OR و AND می تواند برای فیلتر رکورد ها، برای بیش از یک شرط استفاده شود.

برای مثال نمایش تمامی دانشجویان رشته تحصیلی IT که سن آن ها بالای 24 سال می باشد.

 • عملگر AND: زمانی مقدار درستی را بر میگرداند که تمامی شرط هایی که با AND جدا شده اند درست باشد.
 • عملگر OR: زمانی مقدار درستی را بر میگرداند که فقط یکی از شرط هایی که با AND جدا شده اند درست باشد.
 • عملگر NOT: زمانی یک رکورد را نمایش می دهد که مخالف شرط برقرار باشد. در واقع NOT TRUE می شود.

در ادامه به بررسی هر یک از این عملگر ها با ذکر مثال خواهیم پرداخت.

سینتکس OR در SQL

ابتدا یک شبه کد که نشان دهنده ساختار یک عبارت SQL با شرط OR می باشد را بررسی می کنیم.

SELECT * FROM table_name
  WHERE condition1 OR condition2 OR condition3 ...

در عبارت بالا تمام سطر هایی که یکی از شروط condition1 یا condition2 یا condition3 در آن ها مقدار درست داشته باشد، برگردانده می شوند.

سینتکس AND در ‌SQL

شبه کدی از ساختار یک دستور SQL با عملگر AND به صورت زیر است.

SELECT * FROM table_name
  WHERE condition1 AND condition2 AND condition3 ...

 در عبارت بالا تمام سطر هایی که شروط condition1، condition2 و condition3 در آن ها برقرار باشد برگردانده می شود.

سینتکس NOT در SQL

شبه کدی از ساختار یک عبارت SQL با عملگر NOT به صورت زیر است.

SELECT * FROM table_name
  WHERE NOT condition1

عبارت بالا سطر هایی را برمی گرداند که عبارت condition1 در آن ها برقرار نباشد.

 حالا از هر یک از عملگر ها مثالی ارائه می کنیم. ابتدا جدولی را با محتوای زیر در نظر میگیریم.

نام جدل Students است.

ستون ID شناسه هر دانشجو، Name نام دانشجو، Age سن و Field رشته تحصیلی دانشجو را مشخص می کند.

Field Age Name ID
IT 23 Ali 1
HW 20 Reza 2
SW 25 Saman 3
SW 24 Jalal 4

مثالی از عملگر AND در SQL

می خواهیم تمامی دانشجویانی که در رشته IT تحصیل می کنند و سن آن ها کمتر از 25 سال است را بدست بیاوریم.

SELECT * FROM Students
  WHERE Field = 'IT' AND Age < 25;

بعد از اجرای این عبارت SQL خروجی به صورت زیر خواهد بود

Field Age Name ID
IT 23 Ali 1

 مثالی از عملگر OR در SQL

تمامی دانشجویانی که در رشته IT یا SW تحصیل می کنند.

SELECT * FROM Students
  WHERE Field = 'IT' OR Field = 'SW';

خروجی این عبارت به صورت زیر می باشد.

Field Age Name ID
IT 23 Ali 1
SW 25 Saman 3
SW 24 Jalal 4

 مثالی از عملگر NOT در SQL

 لیست تمام دانشجویان به جز دانشجویان رشته IT

SELECT * FROM Students
  WHERE NOT Field = 'IT';

خروجی به صورت زیر خواهد بود.

Field Age Name ID
HW 20 Reza 2
SW 25 Saman 3
SW 24 Jalal 4

 ترکیب عملگر های AND، OR و NOT در یک عبارت SQL

شما همچنین می توانید از عملگر های OR، AND و NOT به صورت ترکیبی در شروط عبارات SQL خود استفاده کنید. برای مثال تمام دانشجویانی که سن آن ها کمتر از 25 سال است و رشته تحصیلی آن ها IT یا SW است.

SELECT * FROM Students
  WHERE Age < 25 AND (Field = 'IT' OR Field = 'SW');

 خروجی به صورت زیر می باشد.

Field Age Name ID
IT 23 Ali 1
SW 24 Jalal 4

 

منابع استفاده شده برای تهیه این آموزش سایت w3schools می باشد و لینک آن به شرح زیر است.

SQL AND, OR and NOT Operators

موفق باشد.