حلقه do while چیست

این حلقه مانند حلقه while می باشد. با این تفاوت که شرط حلقه در انتهای بلوک کد قرار دارد و کنترل می شود.

یعنی حلقه do while حداقل یک بار اجرا می شود و سپس شرط آن بررسی خواهد شد.

در انتهای این حلقه باید کاراکتر سمی کولون را قرار داد. شکل کلی این دستور به صورت زیر است.

$i = 0;
do {
    echo $i;
    $i++;
} while($i < 10);

همانطور که در کد بالا واضح است،‌ ابتدا یک بار کد موجود در بدنه do اجرا خواهد شد و سپس شرط while بررسی می شود. حتی در زمانی که شرط while برای اولین بار نیز اشتباه باشد، باز هم دستورات در بدنه do یک بار اجرا شده است.

چنانچه با حلقه های while آشنایی داشته باشید، درک حلقه do while بسیار آسان خواهد بود. همچنین می توانید برای آشنایی بیشتر با حلقه های while در php لینک زیر را مطالعه کنید.

حلقه های while در php