نقل قول روز   اگر افتادی مهم نیست. به شرطی که موقع بلند شدن از زمین چیزی برداری.

کلاس ها در جاوا

 

آرایه چیست

 

رسم مستطیل دایره خط و چند ضلعی در جاوا

 

اجرای یک برنامه ساده با استفاده از cmd در جاوا

 

سازنده ها در جاوا