نقل قول روز   این ترس از انتخاب است که قدرت تصمیم گیری را از ما می گیرد و باعث نوعی نا توانی در تصمیم گیری می شود.

کلاس ها در جاوا

 

آرایه چیست

 

رسم مستطیل دایره خط و چند ضلعی در جاوا

 

اجرای یک برنامه ساده با استفاده از cmd در جاوا

 

سازنده ها در جاوا