تفاوت پارامتر و آرگومان در برنامه نویسی

تفاوت آرگومان و پارامتر در برنامه نویسی چیست؟ هرکدام از آنها چه مفهومی را می رسانند