IT3DU.IR
dark_mode  

عبارت WHERE در SQL

از عبارت WHERE برای فیلتر کردن رکورد ها استفاده می شود. در زمانی که نیار به استخراج رکورد های خاصی داریم از WHERE استفاده میکنیم

19 اردیبهشت 1399     اس کیو ال