حلقه foreach در php

حلقه foreach چیست و تفاوت آن با حلقه های for در php

190     0