حلقه while در PHP

حلقه while چیست و چگونه از آن در PHP استفاده کنیم و مثال هایی از آن در PHP

1526     0