IT3DU.IR
dark_mode  
3 بهمن 1399

سازنده ها در php

سازنده یا constructor در php چیست و چه کاربردی دارد. در این مقاله سازنده های کلاس در php را بررسی میکنیم

604     0
12 بهمن 1399

تخریب کننده یا destruct در php

کلاس ها علاوه بر سازنده ها، دارای تخریب کننده ها یا destruct هستند. در این مقاله نحوه استفاده از destruct ها در php را بررسی میکنیم

565     0
1