سطوح دسترسی در php

سطوح دسترسی و عملکرد آنها در کلاس ها. انواع سطوح دسترسی private public protected برای متغییر ها و توابع را بررسی خواهیم کرد.

422     0