نقل قول روز   همیشه کسی را برای دوستی انتخاب کن که اونقدر دلش بزرگ باشه که نخوای برای جا شدن تو دلش، خودتو کوچیک کنی.

کلاس ها در جاوا

 

آرایه چیست

 

رسم مستطیل دایره خط و چند ضلعی در جاوا

 

اجرای یک برنامه ساده با استفاده از cmd در جاوا

 

سازنده ها در جاوا

 
1