عملگر سه تایی در PHP

دستور جایگزین if و else به نام عملگر سه تایی که شبیه به یک عبارت شرطی یک خطی می باشد

1227     0