متد get_instance در codeigniter چیست

نحوه عملکرد و دلیل استفاده از متد get_instance در فریمورک کدایگنایدر

1547     0