کلمات کلیدی break continue و goto در php

در این مقاله به بررسی کلمات کلیدی continue, break و goto در PHP می پردازیم و کاربرد آن را بررسی خواهیم کرد

241     0