IT3DU.IR
dark_mode  
1 بهمن 1399

کلاس در php

بررسی کلاس ها در php و نحوه استفاده از آنها. مزایا و اهداف کلاس چیست؟

1010     0
3 بهمن 1399

سازنده ها در php

سازنده یا constructor در php چیست و چه کاربردی دارد. در این مقاله سازنده های کلاس در php را بررسی میکنیم

863     0
12 بهمن 1399

تخریب کننده یا destruct در php

کلاس ها علاوه بر سازنده ها، دارای تخریب کننده ها یا destruct هستند. در این مقاله نحوه استفاده از destruct ها در php را بررسی میکنیم

852     0
14 بهمن 1399

ارث بری در php

ارث بری یا inheritance یکی از مباحث مهم در برنامه نوبسی و شی گرایی محسوب می شود. در این مقاله به بررسی ارث بری در php می پردازیم

848     0
1