نقل قول روز   هیچ دیدگاهی مهمتر از دیدگاهی که خودتان در مورد خودتان دارید، در تندرستی و شادی شما کارساز نیست.

کلاس ها در جاوا

 

آرایه چیست

 

رسم مستطیل دایره خط و چند ضلعی در جاوا

 

اجرای یک برنامه ساده با استفاده از cmd در جاوا

 

سازنده ها در جاوا

 
4 مرداد 1396

تابع eval در PHP

این تابع رشته ای به عنوان کد php دریافت می کند و بعد از ارزیابی آن ، رشته به صورت کد php اجرا می شود

2113     0